Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Έντυπα αίτησης για αξιολόγηση μαθητών

Ερωτηματολόγια Ανίχνευσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών μαθητών

Συμπληρώνεται αποκλειστικά από εκπαιδευτικό.

Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών για μαθητές Δημοτικού 

(για μαθητές από τη Β' Δημοτικού και μετά)

Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου 

(για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου)


Αξιολόγηση Κατάκτησης Δεξιοτήτων Νηπίου

(για μαθητές Νηπιαγωγείου)

Δημοσιότητα υποστηρικτικών δομών – Νέο σχολείο