Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Οδηγός Προφορικών Εξετάσεων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ο ακόλουθος οδηγός συντάχθηκε από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Σύρου τον Ιανουάριο του 2016, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία, καθώς και σχετικά έγγραφα αρμόδιων φορέων, και στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση των εμπλεκομένων αναφορικά με τις προφορικές εξετάσεις στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Έντυπα αίτησης για αξιολόγηση μαθητών

Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής προσαρμογής παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Ερωτηματολόγια Ανίχνευσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών μαθητών

Συμπληρώνεται αποκλειστικά από εκπαιδευτικό.

Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών για μαθητές Δημοτικού 

(για μαθητές από τη Β' Δημοτικού και μετά)

Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου 

(για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου)

Δημοσιότητα υποστηρικτικών δομών – Νέο σχολείο